HOME | ABOUT US | PUBLICATION | NEWSLETTER | MEMBERSHIP | EVENTS | LINKS |CONTACT US
THAI | ENG

การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 ประจำปี 2567

 

เชิญเข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชนโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประชุมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567

 

ประกาศผลรางวัล "นักสรีรวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2567

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น

 

IMSPQ 2024: Registration Opened

สวัสดีปีใหม่ 2567

นิสิต/นักศึกษาแพทย์ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยา 19th IMSPQ

สสท ขอชื่นชมและแสดงความยินดีแก่นิสิตและนักศึกษาแพทย์
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 (19th IMSPQ)
ซึ่งจัดโดย Universitas Gadjah Mada เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566
โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 72 ทีม จาก 15 ประเทศ และมีทีมจากประเทศไทยเข้าแข่งขันรวม 6 ทีม

Call For Papar: Journal of Physiological and Biomedical Sciences (JPBS)

 

JPBS - Call for Paper

Journal of Physiological and Biomedical Sciences

ขอเชิญชวนสมาชิกและท่านผู้สนใจส่งบทความลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการของสมาคมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์วารสาร JPBS

 

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (The Physiological Society of Thailand) ได้ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ  จัดทำ Infographic เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสรีรวิทยาแก่ประชาชนทั่วไป   โดยจะจัดทำออกมาประมาณ ๑๐ เรื่อง  ในระยะ ๒ ปี  

สำหรับชุดที่ 4 นี้ เป็นความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  จัดทำโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกที่ภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าดาวน์โหลด

"Journal of Physiological and Biomedical Sciences"
Call for papers


วารสารทางวิชาการของ ส.ส.ท. มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ขอเชิญชวนสมาชิกและท่านผู้สนใจส่งเรื่องลงตีพิมพ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของวารสาร

CONTACT US:

e-mail: pst.secretary@gmail.com

สำนักงานชั่วคราว:
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-256-4267

Temporary office:
Department of Physiology,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873 Rama IV Road, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand
Tel. +66-2256-4267

Web Administrator
Kritsada Katawutpoonphan(Bu): kbubio@hotmail.com
Kasiphak Kaikaew: kasiphak.k@chula.ac.th
siteground review